Name Affiliation
Bill Harris Georgia Tech
Chao Wang University of Southern California
Daphne Yao Virginia Tech
Frank Tip chair Northeastern University
Harry Xu chair UC Irvine
Jan Vitek chair Northeastern U.
Jens Palsberg University of California, Los Angeles
Mayur Naik University of Pennsylvania
Michael Franz UC Irvine
Miryung Kim University of California, Los Angeles
Morley Mao University of Michigan
Somesh Jha University of Wisconsin
Steve Zdancewic University of Pennsylvania
Taesoo Kim Georgia Tech
Xiangyu Zhang Purdue